Prihlásenie do aplikácií
Reálný účet

Právne vyhlásenie

ATLANTIK FT finanční trhy, a. s., (ďalej len „ATLANTIK FT“) je licencovaným obchodníkom s cennými papiermi a člen Burzy cenných papierov Praha, a. s., (tvorca trhu „market maker“ všetkých titulov obchodovaných v segmente SPAD na BCPP, a. s.), oprávneným poskytovať investičné služby v zmysle zákona č. 256/2004 Zb. o podnikaní na kapitálovom trhu. ATLANTIK FT v súlade s právnymi predpismi, vnútornými predpismi obchodníka a vyhláškou č. 114/2006 Zb. o poctivej prezentácii investičných odporúčaní pripravuje a rozširuje investičné odporúčania. Činnosť ATLANTIKu FT podlieha dozoru Českej národnej banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 – http://www.cnb.cz/.

ATLANTIK FT v súlade s vyhláškou č. 114/2006 Zb. o poctivej prezentácii investičných odporúčaní rozširuje investičné odporúčania, pričom v tomto dokumente sú spomenuté niektoré dôležité informácie a upozornenia spojené s tvorbou a šírením investičných odporúčaní.

ATLANTIK FT uverejňuje investičné odporúčania vytvorené zamestnancami ATLANTIK FT (ďalej len „analytici“). Analytici vytvárajúci investičné odporúčania nesú plnú zodpovednosť za ich objektívnosť.

Stupne investičného odporúčania

ATLANTIK FT používa tieto stupne investičných odporúčaní:

  • Kúpiť/BUY – predpokladá sa, že % rozdiel medzi ročnou cieľovou cenou akcie (určenou jednou z nižšie uvedených oceňovacích metód) a aktuálnou trhovou cenou je väčší ako minimálny teoretický požadovaný výnos pre danú akciu. Tento požadovaný výnos je určený ako súčet výnosu bezrizikového aktíva (najdlhší štátny dlhopis ČR) a súčinu koeficientu beta a rizikovej prémie (určenej individuálne pre každú spoločnosť a odvodenej od rizikovej prémie pre český trh).
  • Držať/HOLD – predpokladá sa, že % rozdiel medzi ročnou cieľovou cenou akcie (určenou jednou z nižšie uvedených oceňovacích metód) a aktuálnou trhovou cenou je menší ako minimálny teoretický požadovaný výnos pre danú akciu, ale zároveň väčší ako výnos bezrizikového aktíva.
  • Predať/SELL – predpokladá sa, že % rozdiel medzi ročnou cieľovou cenou akcie (určenou jednou z nižšie uvedených oceňovacích metód) a aktuálnou trhovou cenou je menší ako výnos bezrizikového aktíva.

Metódy oceňovania

ATLANTIK FT pri oceňovaní spoločností a investičných projektov používa v prvom rade metódu diskontovaných cash flow (FCFE alebo DDM). Metóda relatívneho porovnania je neoddeliteľnou súčasťou každého ocenenia, ale slúži skôr ako test vypovedajúcej schopnosti diskontnej metódy, a to z týchto dôvodov: (i) rozdielne účtovné štandardy; (ii) rozdielna veľkosť firiem; (iii) dostupnosť informácií; (iv) vplyv akvizícií a dcérskych spoločností na štruktúru účtovných súvah; (v) rozdielne dividendové politiky; a (vi) rozdielne očakávania budúcich ziskových marží. Ak sa fundamentálne ocenenie a interval hodnôt na základe relatívneho porovnania v zásade zhodujú, je to známka správnosti projekcií cash flow a ďalších kľúčových predpokladov diskontovacieho modelu (najmä diskontného faktora, rastu v tzv. „nekonečnej fáze“, kapitálovej štruktúry, a pod.). V opačnom prípade je nutné nájsť faktory vedúce k zásadnej rozdielnosti obidvoch oceňovacích metód.

Opatrenia brániace vzniku stretu záujmov vo vzťahu k investičným nástrojom:

Odmena osôb, ktoré sa podieľajú na tvorbe investičných odporúčaní, závisí najmä od kvality odvedenej práce, dosiahnutých výsledkov a celkového zisku spoločnosti. Osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe investičných odporúčaní, nie sú finančne ani inak motivované na vydanie investičných odporúčaní konkrétneho stupňa a smeru. V rámci dodržiavania pravidiel obozretného poskytovania investičných služieb a organizácie vnútornej prevádzky spoločnosti uplatňuje spoločnosť postupy a pravidlá stanovené právnymi predpismi a svojimi vnútornými predpismi, ktoré bránia vzniku stretu záujmov vo vzťahu k investičným nástrojom obsiahnutým v investičných odporúčaniach šírených ATLANTIK-om FT.

Ďalšie upozornenie

Spoločnosť ATLANTIK FT a s ňou prepojené osoby a osoby, ktoré k nej majú právny alebo faktický vzťah, vrátane členov štatutárnych orgánov, vedúcich zamestnancov alebo iných zamestnancov, môžu obchodovať s investičnými nástrojmi alebo uskutočňovať iné investície a obchody s nimi súvisiace a môžu ich v rozhodnom čase nakupovať alebo predávať, alebo na nákup alebo predaj ponúkať, či už ako komisionári, sprostredkovatelia alebo osoby v inom právnom postavení, na verejnom trhu alebo inde.

Makléri a ostatní zamestnanci spoločnosti ATLANTIK FT alebo s ňou prepojené osoby môžu svojim klientom a vlastnému oddeleniu obchodovania poskytovať ústny alebo písomný komentár k trhu alebo obchodné stratégie odrážajúce názory, ktoré sú v rozpore s názormi vyjadrenými v investičných odporúčaniach.

Investičné odporúčania by mali nvestori považovať len za jeden z niekoľkých faktorov pri svojom investičnom rozhodovaní. Investičné analýzy a odporúčania vydávané spoločnosťou ATLANTIK FT alebo ňou prepojenými osobami boli pripravené v súlade s pravidlami správania a internými predpismi pre zvládanie konfliktov záujmov v spojení s investičnými odporúčaniami.

Prehľad zmien stupňa investičného nástroja, na ktorý ATLANTIK FT vydal investičné odporúčanie, a jeho cenového cieľa v priebehu posledných 12 mesiacov je uverejnený spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup na internetovej adrese: http://www.atlantik.cz/.

Emitent nebol s týmto odporúčaním pred jeho vydaním oboznámený, a odporúčanie tak nebolo nijako zmenené alebo upravené na základe jeho žiadosti.
Samotné investičné rozhodnutia sú vždy na zákazníkovi a zákazník za nich nesie plnú zodpovednosť.

Napriek tomu, že investičné odporúčania ATLANTIK-u FT pripravujú jeho analytici v dobrej viere, kvalifikovane, čestne a s odbornou starostlivosťou, nemôže ATLANTIK FT prijať zodpovednosť za úplnosť alebo presnosť informácií, ktoré odporúčania obsahujú, s výnimkou údajov vzťahujúcich sa na ATLANTIK FT.

Investičné odporúčania predstavujú názor analytikov ATLANTIK-u FT k dňu zverejnenia a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Úspešné investície v minulosti nie sú zárukou rovnakých výsledkov v budúcnosti.

Investičné odporúčania nepredstavujú v žiadnom prípade ponuku na nákup alebo predaj investičných nástrojov.

Jednotlivé investičné nástroje alebo stratégie spomenuté v investičných odporúčaniach nemusia byť vhodné pre každého investora.
Názory a odporúčania, ktoré sú v nich uvedené, neberú do úvahy situáciu jednotlivých klientov – ich finančnú situáciu, ciele alebo potreby.

Investičné odporúčania majú slúžiť investorom ako zdroj informácií, na ktoré by sa však nemali neprimerane spoliehať. O výhodnosti investícií do akýchkoľvek investičných nástrojov sa investori musia rozhodnúť samostatne, a to na základe náležitého zváženia ceny, prípadného nebezpečenstva a rizík, svojej vlastnej investičnej stratégie a vlastnej finančnej situácie.

Hodnota alebo cena akýchkoľvek investícií sa môže meniť. V súlade s tým môžu investori získať prostriedky menšie, ako bola ich pôvodná investícia.

Úspešné investície v minulosti nezaručujú priaznivé výsledky v budúcnosti.

2009 © ATLANTIK finanční trhy, a. s.