Prihlásenie do aplikácií
Reálný účet

Pravidlá používania stránok

Návštevou našich stránok www.eatlantik.sk potvrdzujete, že ste si vedomí všetkých nižšie uvedených skutočností a že podľa nich budete postupovať.

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.eatlantik.sk je spoločnosť ATLANTIK finanční trhy, a. s. (ďalej len „ATLANTIK FT“).

Všetok obsah internetových stránok www.eatlantik.sk, vrátane textov, dizajnu, technických náčrtov, grafiky, vyobrazenia a usporiadania súborov, je chránený autorským právom. Internetové stránky a/alebo ich obsah možno používať výhradne na osobné a nekomerčné účely. Akékoľvek použitie internetových stránok alebo ich obsahu inak ako pre osobnú potrebu (najmä ďalšie šírenie, uchovávanie, kopírovanie, spracovávanie alebo úprava) je zakázané. Všetok obsah internetových stránok www.eatlantik.sk, vrátane textov, dizajnu, technických náčrtov, grafiky, vyobrazenia a usporiadania súborov, je chránený autorským právom. Internetové stránky alebo ich obsah možno používať výhradne na osobné a nekomerčné účely. Akékoľvek použitie internetových stránok alebo ich obsahu inak ako pre osobnú potrebu (najmä ďalšie šírenie, uchovávanie, kopírovanie, spracovávanie alebo úprava) je zakázané.

Je zakázané obsah internetových stránok www.eatlantik.sk šíriť alebo oznamovať verejnosti, pričom tento zákaz se vzťahuje na šírenie a prezentovanie tohto obsahu v rámci iných databáz a diel, ako aj na archiváciu informácií uvedených na internetových stránkach u používateľa. Je zakázané vytvárať priame linky k obsahu internetových stránok www.eatlantik.sk. Žiaden nevyžiadaný e-mail (spam) nesmie byť smerovaný na tieto internetové stránky alebo cez ne.

V prípade záujmu o použitie internetových stránok www.eatlantik.sk alebo ich obsahu na iné účely ako ich prezeranie a čerpanie informácií, sa môžete obrátiť na ATLANTIK FT prostredníctvom e-mailu atlantik@atlantik.cz.

Akýmkoľvek nepovoleným zásahom alebo nepovoleným použitím internetových stránok www.eatlantik.sk alebo ich obsahu môže nastať porušenie autorských alebo autorským právam príbuzných práv ATLANTIK-u FT alebo tretích osôb. Akékoľvek použitie autorského diela bez súhlasu autora alebo osoby, ktorej náleží právo na udelenie súhlasu s použitím diela, rovnako ako neoprávnené zásahy do autorského diela, vrátane neoprávneného rozmnožovania a ukladania do pamäťových a elektronických médií, sú protiprávne a postihnuteľné v občianskoprávnej alebo trestnoprávnej rovine.

Označenie ATLANTIK FT je riadne registrovanou ochrannou známkou, na ktorú sa vzťahujú zodpovedajúce právne predpisy.

Ochranné známky, servisné známky, obchodné mená, logá a produkty uvedené na internetových stránkach www.eatlantik.sk sú chránené v Českej republike, ako aj medzinárodne. Akékoľvek ich používanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu ich majiteľov je zakázané, s výnimkou identifikácie produktov alebo služieb spoločností tvoriacich holding ATLANTIK.

Obsah

Informácie uvedené na internetových stránkach www.eatlantik.sk nie sú právnym, daňovým alebo investičným odporúčaním alebo analýzou, alebo iným odporúčaním. Informácie tu uverejnené tiež nemajú povahu návrhu na kúpu alebo predaj akéhokoľvek investičného alebo iného inštrumentu alebo výzvy, podnetu alebo návrhu na uzavretie zmluvy. Informácie uvedené na internetových stránkach www.eatlantik.sk boli získané zo zdrojov, ktoré ATLANTIK FT považuje za spoľahlivé, napriek tomu však nemusia byť správne, úplne a aktuálne.

Pred vykonaním akejkoľvek investície na základe informácií uvedených na internetových stránkach www.eatlantik.sk si informácie overte alebo sa informujte u príslušných poradcov.

Zodpovednosť a právo na úpravy

ATLANTIK FT nezodpovedá za žiadne hmotné alebo nehmotné škody, ktoré vznikli v súvislosti s použitím alebo nepoužitím informácií zverejnených na internetových stránkach www.eatlantik.sk.

Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za žiadnu škodu alebo poškodenie vírusom pri sťahovaní údajov z internetových stránok www.eatlantik.sk.

ATLANTIK FT si vyhradzuje právo internetové stránky www.eatlantik.sk a/alebo ich obsah upravovať alebo meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Odkazy na ďalšie stránky

Kliknutím na niektoré odkazy je možné opustiť internetové stránky www.eatlantik.sk. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazujú stránky ATLANTIK FT, nie sú pod kontrolou ATLANTIK-u FT, a ten preto nezodpovedá za ich obsah alebo vzhľad.